LƯƠNG LIÊM CHÍNH

Ha ha ha ông Hà Minh Tí
Giám đốc một công ty cổ phần
Chi cục thuế Ba Đình quản lý
Mà trí tuệ có vẻ đần đần

Phòng và tránh thiệt hại ngân sách
Mới nghe qua cũng thấy kì kì
Để làm gì mà sao ngộ ngộ
Đưa kiến nghị cũng thấy chi chi

Thủ tướng và các vị bộ trưởng
Cùng với các ủy viên trung ương
Không đủ tiền cho con ăn học
Nên ông bèn đề nghị tăng lương

Lương bổ sung là lương “liêm chính”
Biết các vị suy nghĩ thế nào
Mỗi tháng, người vài ba chục triệu
Đã nhận thì liêm chính chứ sao

Ha ha ha ông này hay quá
Đã tăng lương thì phải chính liêm
Nên nhân rộng nâng lên toàn quốc
Cho nhân dân thỏa mãn bao niềm…
2/5/2018
Tú Sụn