GIỮ GHẾ

Ảnh: Sưu tầm


GIỮ GHẾ
Làm quan sướng thật hỡi người ơi
Vì thế cho nên tự nhủ đời
Nịnh bợ nhiệt tình cam kiệt sức
Chung chi tích cực ráng dài hơi
Hạ mình cầu cạnh cần được việc
Luồn cúi bưng bê cốt gặp thời
Gắng sức mong hòng trên cất nhắc
Kiên trì giữ ghế để còn xơi
23/6/2022
Tú Sụn