ƯỚC VỌNG BÓNG ĐÁ

Ảnh: Huỳnh Thâm sưu tầm


Lâu rồi bóng đá chớ buồn coi
Thậm chí cho không chẳng muốn đòi
Bởi lẽ không ưa quân bán độ
Cho nên bất mãn lũ cầm còi
Công lao bác Park quê Hàn Quốc
Kết quả người hùng* xứ triệu voi
Lớp trẻ ngày nay đang tiến bộ
Trông chờ ước vọng tấm gương soi
8/11/2019
Tú Sụn
* Người hùng: ý nói là Bầu Đức.