SẮC THU

Ảnh: Sưu tầm

SẮC THU
(Thuận nghịch độc)
Nồng hương đậm toả ngát rừng hoa
Lá mướt ngàn xanh trải thẳm xa
Đồng khoả nắng mây dâng lượn lượn
Bến tràn sương gió quyện là là
Sông thương điệp điệp bèo lờ lững
Núi mến trùng trùng cảnh thiết tha
Mông quạnh khoảng trời vùng vắng lặng
Lòng yên nhủ gợi bóng dương tà
6/10/2022
Tú Sụn

Đọc ngược từ dưới lên, từ phải sang trái.

Tà dương bóng gợi nhủ yên lòng
Lặng vắng vùng trời khoảng quạnh mông
Tha thiết cảnh trùng trùng mến núi
Lững lờ bèo điệp điệp thương sông
Là là quyện gió sương tràn bến
Lượn lượn dâng mây nắng khoả đồng
Xa thẳm trải xanh ngàn mướt lá
Hoa rừng ngát toả đậm hương nồng