BÊ BỐI

Ảnh: Sưu tầm


BÊ BỐI
Lấy ớt thế gừng để nếm cay
Quy trình nhộn nhạo sắn thành khoai
Thanh liêm loại bỏ không biên chế
Gian giảo thâu vào có chức ngay
Đổi trắng vì tiền nên phủ nhận
Thay đen bởi thế rõ phơi bày
Ngày càng bộ máy càng bê bối
Phát triển thụt lùi tệ lắm thay
19/7/2022
Tú Sụn