ANH MÃI NHỚ EM

Ảnh: Sưu tầm


ANH MÃI NHỚ EM
Trông ngóng suốt đời cảnh ấm êm
Đợi chờ hòng mắt mát tơ mềm
Lòng vui được thắm tình sầu giảm
Chí thoả nên duyên đẹp ước thêm
Bông trổ rộ đào mai trước ngõ
Nụ đơm đều huệ cúc sau thềm
Mong xuân ắp đẫm hương xuân đợi
Đồng nhớ lúa anh mãi nhớ em
2/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Em nhớ mãi anh lúa nhớ đồng
Đợi xuân hương đẫm ắp xuân mong
Thềm sau cúc huệ đều đơm nụ
Ngõ trước mai đào rộ trổ bông
Thêm ước đẹp duyên nên thoả chí
Giảm sầu tình thắm được vui lòng
Mềm tơ mát mắt hòng chờ đợi
Êm ấm cảnh đời suốt ngóng trông