NHÚNG CHÀM MÀ CHỐI

Ảnh: Sưu tầm


NHÚNG CHÀM MÀ CHỐI
Vì đâu rốt cuộc cũng đen đời
Đà Nẵng bây giờ bị rụng rơi
Móc ngoặc làm tiền từ kít test
Tham ô hút máu của dân tôi
Cơ đồ lụn bại nhiều người rủa*
Sự nghiệp tiêu tàn quá hỡi ôi*
Truy tố tống giam tên giả nghĩa
Nhúng chàm mà chối lẻo đầu môi
21/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ