TÌM…

Ảnh: Sưu tầm


Tìm trong tâm khảm xa xưa
Muôn vàn yêu mến mà chưa thoả lòng
Tìm trong trời đất mênh mông
Lên màu cát bụi hư không đoạn trường
Tìm trong thế giới yêu thương
Mới hay sự sống vô thường mà đau
Từ ngày ta đã mất nhau
Hồn non thân biển nát nhàu con tim
6/4/2020
Tú Sụn