ÔNG TRỜI CON

Ảnh: Sưu tầm


Một hình tượng từ thời phong kiến
Mỗi ông quan là một ông trời
Dân khiếp vía cắn răng thần phục
Thân trâu bò một kiếp bầy tôi

Quan bây giờ dù là quan nhỏ
Cũng ra oai một ông trời con
Xưa có câu: miệng quan trôn trẻ
Đến ngày nay giá trị vẫn còn

Quan nói vậy phải làm như vậy
Ý của quan là ý của trời
Nói cưỡng chế tất là cưỡng chế
Chứ không cần phải trái lôi thôi

Ta thường gọi phong kiến thối nát
Giờ quan ta biết gọi là gì
Nuối tiếc hoài máu xương đã đổ
Tận bây giờ vẫn bị ai bi

Mặc cho dân khóc ròng tủi nhục
Lệnh của quan là phải đào đường
Không tiếc thương một vài trăm triệu
Và tấm lòng của mạnh thường quân

Đời chó má bao giờ khác được
Phận thần dân u ám lu mờ
Bởi quyền lực dùng không đúng chỗ
Đất nước này mãi mãi xác xơ
14/9/2018
Tú Sụn