EM CHẲNG…(thủ vĩ ngâm)

Ảnh: Sưu tầm


(Thủ vĩ ngâm)

Em chẳng thèm yêu lính nữa đâu
Gần nhau khó lắm chỉ thêm sầu
Trông hoài muốn mãi chưa lần gặp
Nhớ quá ước gì được thấy nhau
Thấy khổ chờ mong nhiều tối vắng
Nhưng mà thao thức những canh thâu
Thương nhau mà tháng ngày xa cách
Em chẳng thèm yêu lính nữa đâu
29/6/2021
Tú Sụn