GỞI ANH DŨNG*

Ảnh: Sưu tầm


Anh làm thủ tướng suýt mười năm
Để lại cho dân bọn chết bằm
Tụ tập hàng ngàn phe lợi ích
Hình thành hàng vạn nhóm ăn khăm
Nợ công chất ngất cao như núi
Dự án đầu tư nát tựa dăm
Đất nước giờ đây đang hoạn nạn
Tội anh đáng lẽ bắt đem bằm
1/8/2020
Tú Sụn
* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.