VỀ CHIỀU

Ảnh: Sưu tầm

Bóng ngã mây sà gió hắt hiu
Thì ra trời đã xuống về chiều
Lơ thơ ruộng nước thân cò lội
Lất phất bờ tre cánh bướm xiêu
Trí nản tham lam còn thống trị
Lòng sầu lương thiện mãi tiêu điều
Non sông chưa ngớt hồi oan nghiệt
Thảm hại thế cờ, có hết chiêu
30/6/2021
Tú Sụn