PHÂN BÌ CÁI GÌ*

Ảnh: Sưu tầm


Quan có quyền có chức
Pháp luật phải nể nang
Phân bì làm gì nữa
Sao không giỏi làm quan?

Quan lấy nhiều một lúc
Trích phần trăm chung chi
Sẽ nhiều hơn lấy ít
Vậy thôi! Chớ phân bì

Quan nằm trong cùng nhóm
Thế nên được bao che
Lấy thì cùng chia chác
Dân làm gì có phe

Tốt nhất là chịu phạt
Đừng có mà phân bì
Làm quan là phải thế
Tất nhiên! Thắc mắc chi
6/4/2020
Tú Sụn
* ‘Quan’ xài gần 136 m3 gỗ lậu làm nhà được tha, dân dùng 27m3 bị xử?