ĐIỀU MẸ MONG

Ảnh: Sưu tầm


ĐIỀU MẸ MONG
Tuổi đã về chiều chỉ ước mong
Cháu con hiếu thảo thật hanh thông
Tặng quà hình thức càng đâu muốn
Mừng thọ vô tâm cũng chẳng trông
Lễ phép ôn tồn con thể hiện
Nhu mì nhỏ nhẹ Mẹ vừa lòng
Chớ nên chì chiết mà mang tội
Hằn học la rầy hỏi đúng không ?
21/10/2022
Tú Sụn