NGÂY NGÔ

Ảnh: Sưu tầm


NGÂY NGÔ
Giáo sư kém cỏi thế này*
Lâu nay vẫn được làm thầy là sao?
Bỏ “trồng người”! Bỏ thế nào
Ông này quái đản tào lao nói xằng
“Tiên học lễ, hậu học văn”
Ông ta đòi bỏ? Làm răng hở trời
Thoạt nghe thôi đã cạn lời
Thế là giáo dục tơi bời nay mai
Một chữ “lễ” cũng hiểu sai
Chữ “văn” cũng dốt! Thưa ngài giáo sư!
Học hành nghe nói có dư
Mà sao đầu óc giống như đứa rồ
Phát ngôn dại dột hồ đồ
Học chi cho lắm ngây ngô đúng là
25/11/2021
Tú Sụn
* Giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất: bỏ khái niệm “trồng người” và quan điểm “tiên học lễ, hậu học văn”