QUÁN QUÂN CỦA NGƯỜI TA

Ảnh: Sưu tầm


Đã trải qua bao mùa mưa nắng
Đường lên đỉnh Olympia
Những nhân tài Việt Nam xuất hiện
Niềm tự hào dân tộc chúng ta

Mỗi quán quân một niềm hy vọng
Là một nhà khoa học ra hồn
Sẽ góp phần dựng xây đất nước
Sẽ có người gánh vác càn khôn

Nhưng ôi thôi vạn lần thất vọng
Vì quán quân là của người ta
Du học xong không thèm về nữa
Dẫu tâm tư yêu quý nước nhà

Cũng không trách những con người ấy
Đừng hỏi sao mà họ không về
Bởi thực trạng không ai không biết
Kiếm việc làm giờ lắm nhiêu khê

Nhưng đáng trách những nhà lãnh đạo
Quá ngây ngô không đủ tầm nhìn
Quá tham lam không cần trí tuệ
Quá ươn hèn đánh mất niềm tin

Mãi bẻm mép hô hào chiếu lệ
Tham tiền, quyền, tri thức bỏ quên
Một đất nước nhân tài từ chối
Thì làm sao ngóc được đầu lên
6/9/2018
Tú Sụn