CẢ HỌ LÀM QUAN

Ảnh: Sưu tầm


CẢ HỌ LÀM QUAN
Bắt hoài giam mãi vẫn chưa vơi
Nhiều chạch lắm lươn khó lắm rồi
Đều khắp tỉnh thành chôm dễ ợt
Đầy trời ngành bộ khoét như chơi
Nể nang cháu chú nhìn rồi để
Cấn cá con cha biết lại thôi
Cả họ cùng mâm luôn bảo vệ
Trò này đã diễn biết bao đời
29/6/2022
Tú Sụn