SỰ ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm

Ngẫm nghĩ mà chua cái sự đời
Tôn ti trật tự để mà chơi
Thằng khôn gọi mẹ thằng ngu dốt
Đứa dại làm cha đứa sỏi đời
Công bộc đức tồi ưa kiếm chác
Công thần trí kém thích ăn chơi
Nhân tài, liêm chính thành đầy tớ
Ngẫm nghĩ mà chua cái sự đời
11/2/2021
Tú Sụn