THAM THÌ THÂM

Ảnh: Sưu tầm


Ngày xưa phong kiến, thực dân
Kẻ ăn không hết người lần không ra
Sưu cao, thuế nặng, luật ma
Đè đầu, cưỡi cổ dân ta bần cùng
Đúng là không đội trời chung
Toàn dân quật khởi, anh hùng xả thân
Máu xương, khốc liệt bao lần
Đánh tan phong kiến, thực dân một thời
Nước nhà dân chủ, đổi đời
Quang vinh có Đảng sáng ngời niềm tin
Biên cương Tổ quốc giữ gìn
Dân giàu nước mạnh, thắm tình non sông
Bao nhiêu ấp ủ chờ mong
Bao nhiêu kỳ vọng, đồng lòng dựng xây
Quê hương phát triển từng ngày
No cơm ấm áo từ đây vui mừng
Chiến tranh gian khổ đã từng
Bất công, bóc lột như chừng đã qua
Thế nhưng vì, ấy, vậy, mà
Vẫn còn những kẻ cho là vì dân
Xưng danh công bộc, công thần
Tham nhũng, hối lộ, bất cần lương tri
Dùng toàn mưu chước tinh vi
Vinh thân luồn cúi, sá chi đê hèn
Sự đời thay trắng đổi đen
Chữ ngờ ai biết, chữ khen ai từng
Lòng dân tin Đảng ngập ngừng
Tại sao như vậy! Chửa mừng đã lo
Từ quan nhỏ đến quan to
Nói đường làm nẻo ai đo được lòng
Những điều dân ước dân mong
Công bằng, liêm chính sao không đáp lời
Thực dân, phong kiến qua rồi
Mà sao đồng vọng một thời chát chua
“Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa”*
Phải chăng lãnh chúa manh nha
Hay là tàn tích, bóng ma ngày nào
Lưới trời lồng lộng trên cao
Trước sau rồi cũng cho vào “lò” thôi
Tham thì thâm hỡi ai ơi
Vì dân vì nước một đời hiển vinh…
26/4/2018
Tú Sụn

* ca dao