MỆNH PHỤ

Ảnh: Sưu tầm


Mệnh phụ đương kim nhất oai quyền
Thuộc hạ một lòng phụng sự riêng
Cửa sau chạy chọt phu nhân nhận
Lối trước quy trình phu quân tuyên
Bán chức lấy đô luôn nhộn nhịp
Mua quan chiếm ghế mãi ra tiền
Mệnh phụ sống đời trong nhung lụa
Hưởng lộc quan gian sướng sánh tiên
23/10/2018
Tú Sụn