CỦ CẢI HOÁ CẦN SINH NỞ*

Ảnh: Sưu tầm


VTV3 truyền đạt
Về ba thế hệ suy đồi
Củ cải hoá cần sinh nở
Chắc rằng không phải trò chơi
14/3/2020
Tú Sụn
* Trò chơi “mút củ cải” được trình diễn trên VTV3 tối ngày 12/3/2020.