ƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


ƯỚC
Khốn cùng trước mắt hỡi ai ơi
Nguồn gốc sâu xa đã biết rồi
Quan chức tham lam thành chểnh mảng
Chính quyền bấn loạn phải đành thôi
Tiếc rằng chế độ luôn tươi đẹp*
Nhưng để cận thần mãi cứ xơi*
Bác Trọng ngày đêm chăm đốt củi
Ước rằng dẹp sạch đám thiên lôi
18/6/2022
Tú Sụn
* Câu 5-6 theo lối đối lưu thuỷ