SỢ PHẢI CÔNG KHAI*

Ảnh: Sưu tầm


Học hàm học vị đã sơn son
Xưa nay quý báu đủ vuông tròn
Lòng có son không là tuyệt mật
Sợ phải khai rồi chộ cỏn con
21/2/2020
Tú Sụn
* Hội đồng giáo sư nhà nước sợ công khai lý lịch khoa học!