ƯỚC VỌNG

ƯỚC VỌNG
Làm gì có chuyện gạ đòi xơi
Liêm chính vô tư suốt trọn đời
Công bộc một lòng cùng đất nước
Công thần hết mực với bề tôi
Dân tin nhất trí luôn hồ hởi
Đảng khoẻ yên tâm thật tuyệt vời
Đất nước thanh bình đầy ước vọng
Quan tham sạch bóng đất sinh sôi
29/6/2022
Tú Sụn