CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI ĐAK NGO

Ảnh: Sưu tầm


Dự án hơn trăm tỷ
Ở Đak Ngo Đăk Nông
Qua bảy năm thực hiện
Giờ đây thấy đau lòng

Công trình được thực hiện
Bởi một lũ quan tham
Cùng doanh nghiệp gian lận
Chỉ biết ăn, không làm

Lãnh đạo tỉnh đáng ghét
Vì trong bảy năm qua
Chúng tác oai tác quái
Giờ mới ló mặt ra

Chúng vẽ vời dự án
Kê khống khối lượng lên
Bọn gian tham có cở
Lãnh đạo vẫn ngồi bên

Xây chưa xong đã hỏng
Chia hết tiền bỏ hoang
Chúng ăn cướp ngân sách
Gây ra cảnh lầm than

Giờ công an vào cuộc
Chắc cũng chỉ vuốt đuôi
Tiền chúng cắp quá lớn
Chung chi cũng lọt thôi

Tham nhũng giờ khắp nước
Mới nghe đã nhức đầu
Một bè làm chi được
Căm thù lũ mọt sâu
28/2/2019
Tú Sụn