XƯỚNG – HOẠ

TRÁI CAM
Tác giả: Hàn Phong
(Xướng)
Nhẫn nhịn nên đời gọi tiếng cam
Nhiều hay ít nước bởi quen làm
Da thơm quyến rũ e tay tục
Áo mỏng kiêu sa ngại mắt phàm
Quân tử dằn lòng xin chớ háu
Anh hùng giữ mực hãy đừng tham
Nhởn nhơ bóc tách ra mà thử
Lỡ gặp đồ chua đỡ…trẹo hàm.
Hàn Phong
………………………………………………………..
(Hoạ)
QUẢ BÒNG
Tuy bòng, háp nắng chỉ bằng cam
Tưới nước vô phân chẳng chịu làm
Bởi thế hay chê này dáng xấu
Cho nên mới chạm tới tay phàm
Bề ngoài khó ngó đừng nên ngại
Ở trỏng ngon lành chắc cũng tham
Vỏ cứng cơm dày nên gắng lột
Đừng mà cạp sẽ sái quai hàm
27/12/2018
Tú Sụn