TRỜI NÓI 1

Ảnh: Sưu tầm


TRỜI NÓI 1
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Chót vót trên này có một tao!
Nào tao có muốn nói đâu nào!
Da tao xanh ngắt, pha đen trắng,
Chỉ tại dì Oa vá váy vào!

(Hoạ bài TRỜI NÓI 1 của Nguyễn khuyến)
TRỜI NÓI (1)
Ở ác chúng mày sẽ biết tao!
Tham lam, thủ đoạn lắm đi nào!
Nhớ rằng nhân quả làm sao thoát
Nhà đá, rồi đây sẽ tống vào!
10/7/2021
Tú Sụn