NGUYÊN NHÂN QUAN VẪN CỨ GIAN

Ảnh: Sưu tầm


Ông cán bộ đầu huyện
Chủ tịch rồi bí thư
Đã lạm quyền tư lợi
Ông quan này đã hư

Là ông Đậu Minh Ngọc
Bổ nhiệm ba sáu người
Cùng thôn, cùng dòng tộc
Quá trắng trợn, nực cười

Ban thường vụ Quảng Trạch
Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình
Chỉ yêu cầu kiểm điểm
Nghe qua thấy bất bình

Giẫm kỷ cương phép nước
Thói ích kỷ, cá nhân
Là không đủ tư cách
Để lãnh đạo nhân dân

Xử cán bộ sai phạm
Giống như một trò hề
Kiểm điểm rút kinh nghiệm
Sai phạm nặng cũng huề

Xử lý mà như vậy
Nguyên nhân quan cứ gian
Xử như là gãi ngứa
Nên đất nước lầm than
1/12/2018
Tú Sụn