CÁN BỘ TỒI

Ảnh: Sưu tầm


(Điệp từ)

Cán bộ nhiều ông cán bộ tồi
Dân nghèo mãi mãi cũng nghèo thôi
Lo chung mà phải tiền chung đủ
Xác nhận chưa xong bạc nhận rồi
Nhũng nhiễu nên thường hay nhiễu loạn
Làm trời lắm lúc rất trời ơi
Công bằng tranh đấu cho bằng được
Mất dạy đương kiêm cứ dạy đời
25/6/2021
Tú Sụn