TIẾNG TỪ QUY*

Ảnh: Sưu tầm


Lá xa cành, cành trơ trước gió
Em xa anh, anh bỏ cuộc đời
Thẳm xa góc biển chân trời
Từ quy não ruột gieo lời từng đêm
19/2/2020
Tú Sụn
* Từ quy là một loài chim…