CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI

Ảnh: Sưu tầm

Úi dà! Quyết bảo vệ cây xanh
Mỗi gốc cây sưa thép bọc quanh
Mỗi mét vuông ba thằng giặc cắp
Nửa con phố bảy đứa lưu manh
Ca me ra lắp quanh phòng trộm
Cử bảo vệ thường trực đứng canh
Hà Nội ơi! Sao mà cực vậy
Phố phường thẩm mỹ thế sao đành
24/6/2021
Tú Sụn