NHÚNG CHÀM

Ảnh: Sưu tầm


NHÚNG CHÀM
Nhúng chàm là việc xấu xa
Mặt ngựa cũng ghét huống là đầu trâu
Nhưng giờ chốn chốn đâu đâu
Có quan là ắt có màu chàm lên
Từ quan dưới đến quan trên
Quan văn quan võ xông xênh phớt đời
Làm quan một vốn bốn lời
Ngu chi liêm chính để phơi răng à?
Có tiền mới được xa hoa
Có tiền mới sống làm cha muôn người
Mắc gì mà phải hổ ngươi
Cơn gì nghèo khó kẻ cười người khinh
Giàu sang biến nhục thành vinh
Biến đen thành trắng biến tinh thành thần
Giàu sang người nịnh kẻ thân
Ăn trên ngồi trốc chẳng cần cầu ai
Thế nên chàm nhúng hai tay
Dẫu cho dân chúng ăn mày không thôi
Tiền không nước mắt mồ hôi
Dại gì không kiếm không lôi về nhà
Nhúng chàm lẽ sống quan ta
Nếu ai không nhúng hoá ra bần hàn
Nhúng chàm bản chất nhà quan
Nếu ai không nhúng làm quan làm gì
24/1/2022
Tú Sụn