TRÒ MÈO GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


Trò mèo có từ bộ
Lan mãi xuống tận trường
Lâu nay vẫn phải diễn
Cho dù đã chán chường

Việc làm phản giáo dục
Vô nghĩa và hư danh
Sinh ra bao lừa lọc
Ganh đua xấu trong ngành

Viết sáng kiến kinh nghiệm
Là trò mèo dối gian
Toàn bịa và chạy chọt
Nên người tốt bất an

Sinh trường điểm lớp chọn
Không thế lực đừng hòng
Chia rẽ hai tầng lớp
Là nguyên nhân bất công

Thi giáo viên dạy giỏi
Là trò diễn lâu nay
Bản chất luôn lố bịch
Gian dối và đắng cay

Thi đua là ý tốt
Nhưng méo mó từ đầu
Sinh ta nhiều tiêu cực
Kết quả chẳng ra đâu

Có trò mèo giáo dục
Để các quan kiếm tiền
Giỏi hối lộ đút lót
Muốn danh hiệu có liền

Nền giáo dục hèn mọn
Khiến đạo đức suy đồi
Cả thầy trò đều bị
Chỉ bọn tham lên ngôi

Phải thay đổi lãnh đạo
Đuổi cổ hết bọn gian
Loại trừ những thằng dốt
Giáo dục mới minh quang
16/1/2019
Tú Sụn