HỘI-ĐOÀN

Ảnh: Sưu tầm


HỘI-ĐOÀN
Rút bòn ngân sách vậy than ôi!
Bao cấp xưa nay đã biết rồi
Đoàn thể số trăm từng có thật
Hội hè hàng chục để mà chơi
Chức năng mờ nhạt nghe như giỡn
Tư cách lập lờ hiểu nước đôi
Kinh phí hằng năm trên rót xuống
Tiêu pha tiền tỷ phí cạn lời
30/6/2022
Tú Sụn