THU BIÊN CƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Lạnh giá biên cương mỗi thu về
Mây trời vần vũ gió lê thê
Đồi núi trập trùng quen mà lạ
Hố suối miên man lạ mà mê
Nỗi nhớ quê nhà treo đầu súng
Lòng yêu Tổ quốc trọn câu thề
Tang bồng hồ thỉ không nhụt chí
Viễn xứ trùng lai nhớ thu quê
20/12/2018
Tú Sụn