DÂN GIAN QUAN THAM*

Ảnh: Sưu tầm


DÂN GIAN QUAN THAM*
Ai ra xứ Huế mà coi
Hàng nghìn mộ giả phải chòi đất lên
Không hài cốt vẫn có tên
Nhận tiền hổ trợ mới nên nỗi này
Dân-quan một giuộc bắt tay
Gian tham bại lộ đắng cay hầu toà
Mộ giả đâu có hồn ma
Mà đẩy ra toà một lũ súc sinh
30/7/2023
Tú Sụn
* TT-Huế: 71 bị cáo hầu toà vụ án kê khống 1.213 mộ giả.