DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm

Cũng cóc phải ông cũng chẳng thằng
Lỗ triền miên lỗ đếch nhăn răng
Duy trì bao cấp cho moi liếm
Bám riết niêu chung cốt kiếm ăn
Để vậy gian manh hao vạn tỷ
Cổ phần lươn lẹo thiệt càng tăng
Kinh doanh nhà nước luôn bù vốn
Chỉ có quan thầy túi cứ căng
19/7/2021
Tú Sụn