ĐÁNH GIẶC NỘI XÂM

Ảnh: Sưu tầm


Đánh ngoại xâm toàn dân ta kháng chiến
Đánh nội xâm chỉ có Đảng độc hành
Mà trong Đảng “một bộ phận không nhỏ”
Đã tự mình “chuyển hoá” đến lưu manh

Khắp trong Đảng bọn lưu manh ẩn hiện
Muốn nhìn ra rõ mặt cũng khó lòng
Huống chi đánh cho tan xương nát thịt
Trận chiến này thật là quá kỳ công

Quan tham làm trưởng ban chống tham nhũng
Biết nhúng chàm mà vẫn cứ tin dùng
Chúng lợi dụng loại ra khỏi bộ máy
Những con người có liêm sỉ, kiên trung

Chúng tồn tại bởi thượng tầng không sạch
Thậm chí là làm thế lực chống lưng
Chúng nhơn nhơn nắm quyền uy, lãnh chúa
Cùng ra tay vơ vét mãi không ngừng

Hầu hết các tỉnh thành đều có mặt
Bọn gian tham được ngự trị hoành hành
Người dân biết chắc rằng Đảng đã biết
Nhưng chống thì nhỏ giọt, chửa làm nhanh

Tại sao không? Cho toàn dân đánh giặc
Dẫu đây là đối tượng: giặc nội xâm
Mong muốn lắm, cùng chung tay góp sức
Mong lần này Đảng sẽ hạ quyết tâm
18/8/2020
Tú Sụn