ĐÃ LÀ TIỀN LỆ

Ảnh: Sưu tầm


Cơn địa chấn Hà Giang
Không phải là duy nhất
Giờ cả nước bất an
Vì Sơn La cũng trật

Năm cán bộ sửa điểm
Sai phạm quy chế thi
Là của ngành giáo dục
Mà hành động như ri

Một việc làm bỉ ổi
Gây ra mất công bằng
Ôi sao quá ô nhục
Mục nát cả rồi chăng?

Trên thông tin đại chúng
Nêu thêm những địa phương
Có hiện tượng tương tự
E giáo dục hết đường !

Họ đồng loạt như thế
Lâu rồi đã ra tay
Đây là một tiền lệ
Không phải chỉ năm nay

Lâu nay có như vậy
Đúng là quá bất công
Các cháu cố gắng học
Thì kết quả như không

Một sự thật vô lý
Sử dụng ba tỷ đô
Mà cải cách giáo dục
Giờ có được chi mô

Xin đề nghị Nhà nước
Phải xử lý nghiêm minh
Làm trong sạch giáo dục
Cho ổn định tình hình
23/7/2018
Tú Sụn