MIỆNG QUAN

Ảnh: Sưu tầm


“Miệng quan trôn trẻ”, ngày xưa
Dân gian ta ví không thừa, không sai
Quan đã nói đố dám ai
Trái lời, trái ý chữ tai khó lường
Quan nói ngoa là chuyện thường
Đó là lề thói quan trường ngày xưa
Bây giờ bình đẳng, xin thưa
Làm quan phải nói cho vừa lòng dân
Phát ngôn chuẩn mực rất cần
Không sai, không bịa, tự thân trung thành
Chớ đừng nói bậy hổ danh
Chớ nên áp đặt sẽ sanh oán thù
Quan khoác lác là quan ngu
Quan bợm trợn là quan mù ngoại giao
Làm quan mà thói tự cao
Xem thường tất cả, hô hào lung tung
Nghe đâu anh Nguyễn Đức Chung
Vừa qua phát biểu vô cùng ngây ngô
Bốn lần ăn nói hồ đồ
Nói sai sự thật JEBO* than phiền
Cộng đồng ngán ngẩm phát điên
Báo chí ta thán liên miên não lòng
Anh nên nghỉ quách cho xong
Vớ va vớ vẩn đừng hòng yên thân
Làm quan là phải vì dân
Chớ đừng vì lợi bản thân anh à
Trước sau gì cũng thanh tra

7/12/2019
Tú Sụn
* Tổ chức Xúc tiến thương mại – môi trường Nhật Bản (JEBO)