TƯƠNG TƯ

Ảnh: Sưu tầm


TƯƠNG TƯ
(Thuận nghịch độc)
Vương vấn mãi dào dạt nhớ thương
Mộng mơ hình bóng mến luôn thường
Hương chờ nụ thắm màu chan nắng
Bướm đợi hoa tươi sắc đẫm sương
Vườn đẹp nõn cây lay hướng gió
Ngõ xinh vàng lá trải ven đường
Phương xa ngóng đợi người yêu quý
Nương sống chốn này chốn sống nương
5/11/2021
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Nương sống chốn này chốn sống nương
Quý yêu người đợi ngóng xa phương
Đường ven trải lá vàng xinh ngõ
Gió hướng lay cây nõn đẹp vườn
Sương đẫm sắc tươi hoa đợi bướm
Nắng chan màu thắm nụ chờ hương
Thường luôn mến bóng hình mơ mộng
Thương nhớ dạt dào mãi vấn vương