THUỶ CHUNG

Ảnh: Sưu tầm


THUỶ CHUNG
(Thuận nghịch độc)
Nồng hương đượm toả ngập miền yêu
Lộng gió cành chao lá dặt dìu
Đồng mến nhớ nhung thời hạ sớm
Lúa thương khao khát khắc thu chiều
Mong chờ để mãi rồi chung thuỷ
Đợi cố mà chăng hỡi diễm kiều
Trông ngóng dẫu cho dù lỡ hẹn
Lòng vui lại nghĩ lúc buồn hiu
7/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Hiu buồn lúc nghĩ lại vui lòng
Hẹn lỡ dù cho dẫu ngóng trông
Kiều diễm hỡi chăng mà cố đợi
Thuỷ chung rồi mãi để chờ mong
Chiều Thu khắc khát khao thương lúa
Sớm Hạ thời nhung nhớ mến đồng
Dìu dặt lá chao cành gió lộng
Yêu miền ngập toả đượm hương nồng