VÌ YÊU

Ảnh: Album gia đình


VÌ YÊU
Gắn bó tình thâm đã quá nhiều
Thói hư tật xấu bỏ vì yêu
Khơi trong ước nguyện luôn trọng nghĩa
Gạn đục cầu mong hết nói liều
Khí cốt gia phong thường thể hiện
Ân tình báu vật mãi nâng niu
Nên duyên chồng vợ cần gìn giữ
Hạnh phúc vô bờ đúng nghĩa phiêu
1/1/2023
Tú Sụn