KHÔNG CÓ VĂN HOÁ

Ảnh: Sưu tầm


Bốn nghìn năm văn hiến
Mà văn gì cũng không
Không văn hoá giao thông
Không văn hoá từ chức
Không văn hoá quyền lực
Không văn hoá công đường
Không văn hoá nhà trường
Không văn hoá hè phố
Không văn hoá đậu đỗ
Không văn hoá bán mua
Không văn hoá đền chùa
Không văn hoá nếp sống
Không văn hoá công cộng
Không văn hoá gia đình
Không văn hoá văn minh…
Mà khắp nơi: khẩu hiệu
1/7/2017
Tú Sụn