TRỜI ƠI

Ảnh: Sưu tầm


TRỜI ƠI
Thượng lưu nhung lụa, lại như vôi
Kiểu cách xa dân nói kiệm lời
Dối trá kết bè hòng kiếm chác
Gian tham kéo cánh giỏi ăn chơi
Khinh thường thuộc cấp nâng hình ảnh
Nịnh bợ bề trên giữ ghế ngồi
Liếm láp làm tiền là lý tưởng
Thi hành nhiệm vụ kiểu trời ơi
16/6/2022
Tú Sụn