ĂN BẨN NÀY Ở ĐÂU CŨNG CÓ

Ảnh: Sưu tầm


Sau bao cuộc chiến tranh khốc liệt
Biết bao người thương tật, hy sinh
Để bù đắp công lao đóng góp
Chế độ ta cặn kẽ thắm tình

Tiền ngân sách chi ra rất lớn
Đối tượng hưởng chính sách quá nhiều
Người thực hiện lợi dụng tham nhũng
Bằng lắm mưu, lắm chước, lắm chiêu

Chúng ăn chặn cả tiền mai táng
Cướp luôn tiền tuất của bệnh binh
Người đã mất vẫn nhận trợ cấp
Và nhiều trò ăn bẩn mà kinh

Loại ăn này đó đây khắp nước
Đã diễn ra liên tục hằng ngày
Số bị lộ vô cùng ít ỏi
Ăn kiểu này thất đức lắm thay

Khi con người hết còn liêm sỉ
Trơ trẽn không biết nhục là gì
Với ngữ ấy chớ nên sử dụng
Xếp vào loài súc vật bỏ đi

Vốn người Việt ngàn xưa đâu thế
Cơ chế nào dẫn đến suy đồi
Thượng bất chính thì hạ tác loạn
Giống nòi này tàn mạt đến nơi
7/1/2019
Tú Sụn