QUAN XÃ THAM LAM

Ảnh: Sưu tầm


Có ông quan xã Quảng Yên
Hổ trợ lũ lụt đòi tiền lót tay
Dân gian họ gọi cướp ngày
Đòi lấy ba triệu chẳng may lộ rồi
Giờ thì chỉ có kêu trời
Tham lam nên mất cái đời làm quan
Tham thì thâm chớ có than
Là loại sâu mọt, làng nhàng ghét thay
Chém cha cái bọn cướp ngày
Bôi tro trát trấu lũ dày mặt mo
Quan này chỉ xứng chăn bò

4/8/2017
Tú Sụn