HỌC TRÒ MA MÃNH

Ảnh: Sưu tầm

(Cảm tác khi nhìn hình ảnh học trò ghi tài liêu trên bắp vế)

Thường ngày nhí nhố mãi lao nhao
Lười nhác truy bài, phí biết bao
Vào học ngủ gà tay hoá gối
Vô thi ma mãnh vế làm phao*
Học tài khó địch trò gian lận
Thi phận đa mưu ắt đậu cao
Trình độ loại này sao đố biết
Khi ra làm việc sẽ tầm phào
7/7/2021
Tú Sụn
* Tài liệu mang vô phòng thi (tiếng lóng)