BÁC PHIÊU*

Ảnh: Sưu tầm


Trí, dũng, liêm, trung, tín, vĩ nhân
Xông pha chiến trận tuyệt muôn phần
Cầm binh xông tới vì non nước
Gác kiếm quay về phục vụ dân
Chỉnh đốn đảng viên vì biến chất
Loại trừ cố vấn**bởi lần khân
A mười động chạm quan tham nhũng
Ép Tổng Bí thư trở lại dân
15/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam
**Quyết định 234