BỎ MẶC

Ảnh: Sưu tầm

BỎ MẶC
Lòng quan ý Đảng cứ chia rời
Nghị quyết một đường lái một nơi
Phát triển ưu tiên thì bỏ mặc
Dựng xây cấp bách lại cầm hơi
Chủ trương đề đến không lưu ý
Chính sách ban ra để vẽ vời
Miền núi thị thành xa một vực
Công thần công bộc bận ăn chơi
17/6/2022
Tú Sụn